21-05-2019 07:53
Nawigacja
· Strona główna
· O nas
· Statut
· Aktualności
· Milongi
· Galeria zdjęć
· Lekcje
· Artykuły
· Kategorie newsów
· Mapa - gdzie można nas znaleźć
· Linki
· Kontakt
· Szukaj
· Strona archiwalna
· Forum Miłośników Tanga Argentyńskiego
Przetłumacz stronę

- About Us
- Announcements
- Classes
- Milongas
- Contact Us

- Ankündigungen

Experimental by
Google translate

Statut

 

STATUT

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Szczecińskie Stowarzyszenie Tanga Argentyńskiego „LiberTango” i jest zwane dalej Stowarzyszeniem.Skrócona nazwa brzmi „LiberTango”
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Szczecin. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
&3
Stowarzyszenie  może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania.
§4
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków. Przewiduje się możliwość etatowego zatrudnienia pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.
§5
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
§6
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieoznaczony.
§7
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze.

Rozdział II

Cele i formy działania Stowarzyszenia

§8
Celem Stowarzyszenia jest:

 • rozwój i popularyzacja kultury tanga argentyńskiego,
 • współpraca z osobami, organizacjami i instytucjami w zakresie wymiany doświadczeń w dziedzinie tańca, muzyki, kultury i życia Argentyny,
 • wspomaganie działań mających na celu integrację Polski z innymi krajami na płaszczyźnie tych samych zainteresowań,
 • włączenie do prac w Stowarzyszeniu mieszkańców regionu,
 • upowszechnianie kultury fizycznej, dążenie do polepszenia stanu zdrowia społeczeństwa (tango-terapia),
 • osiąganie przez członków Stowarzyszenia wysokiego poziomu umiejętności,
 • wewnętrzna integracja środowiska,
 • propagowanie kultury iberoamerykańskiej,
 • popularyzacja różnych rodzajów tańca.

§9
Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:

 • prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych, a także mieszkańcom regionu,
 • współpracę z władzami samorządowymi, organizacjami i instytucjami, środkami masowego przekazu, z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze,
 • organizowanie wieczorów tanga argentyńskiego (tzw. milongi),
 • gromadzenie materiałów o tangu jako tańcu, muzyce, stylu (teksty, płyty CD, kasety video etc.),
 • organizowanie warsztatów, pokazów i koncertów tanga argentyńskiego,
 • prowadzenie krajowych i międzynarodowych projektów i udział w przedsięwzięciach dotyczących tanga argentyńskiego,
 • prowadzenie strony internetowej, zawierającej informacje o pracy Stowarzyszenia, a w szczególności o wydarzeniach dotyczących tanga argentyńskiego, artykuły, zdjęcia, etc.,
 • organizowanie spotkań i festynów poświęconych tangu argentyńskiemu,
 • inne działania mające na celu propagowanie tanga argentyńskiego i kultury tańca.

§ 10
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

§12
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§13
Członek zwyczajny

 • Członkiem zwyczajnym może być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.
 • Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych – założycieli Stowarzyszenia. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie (poczta, e-mail, fax lub  każdy inny skuteczny sposób) w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
 • Do Stowarzyszenia wstępować mogą cudzoziemcy, w tym również nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Członek zwyczajny ma prawo:
  • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  • zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
  • korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.
 • Członek zwyczajny ma obowiązek:
  • przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • opłacać regularnie składki członkowskie,
  • uczestniczyć aktywnie w realizacji celów Stowarzyszenia.

6. Założyciele Stowarzyszenia stają się automatycznie członkami zwyczajnymi.
§14
Członek wspierający

 • Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową.
 • Przyjęcia w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji.
 • Członek wspierający ma prawo:
  • z głosem doradczym, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, brać udział w pracach Stowarzyszenia,
  • zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 • Członek wspierający jest zobowiązany do:
  • regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń,
  • przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§15
Członek honorowy

 • Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia, lub w inny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 • Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 • Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
 • Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 • Członek honorowy zwolniony jest z wnoszenia składek członkowskich.

§16
Ustanie członkostwa

 • Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka.
 • Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
  • dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
  • automatycznego skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dwóch lat, jeśli składki zbierane są corocznie,
  • śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym.
 • Wykluczenie członka następuje w przypadku:
  • działania na szkodę Stowarzyszenia,
  • naruszenia postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia,
  • popełnienia czynu hańbiącego.
 • Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§17
Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna

§18

 • Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwyczajną większością głosów. Wybór władz następuje z nieograniczonej liczby kandydatów.
 • W przypadku zmniejszenia się liczby wybieralnych członków władz w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 • Z dniem śmierci członka władz wybieralnych jego mandat wygasa.

§19
Walne Zebranie

 • Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 • W Walnym Zebraniu biorą udział:
  • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  • z głosem doradczym – członkowie wspierający,  zaproszeni goście.
 • O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków listami, e-mailem, faxem co najmniej na 14 dni przed terminem obrad Walnego Zebrania. O sposobie powiadamiania (list, e-mail, fax lub każdy inny skuteczny sposób) decyduje członek stowarzyszenia w pierwszej składanej deklaracji członkowskiej. Jeżeli członek nie poinformował Zarządu o zmianie adresu korespondencyjnego, zawiadomienie wysyłane na dotychczasowy adres( e-mail, fax) uważa się za skuteczne.
 • Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów:
  • w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum),
  • w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.
 • W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 • Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 • Sprawozdawcze Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze raz na cztery lata.
 • Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 • Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwaj członkowie.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  • z własnej inicjatywy,
  • na umotywowane żądanie Komisji Rewizyjnej,
  • na żądanie co najmniej 10 członków zwyczajnych.

W przypadku określonym w pkt. 10 Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi.

 • W przypadku bezczynności Zarządu trwającej dłużej niż 60 dni Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje Nadzwyczajne Zebranie i proponuje jego porządek. O skorzystaniu z tego prawa Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia  wszystkich członków zarządu, oraz umieszcza w zaproszeniu informację o przyczynach zwołania Nadzwyczajnego Zebrania w takim trybie.
 • Takie samo prawo przysługuje 10 członkom założycielom w przypadku bezczynności Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej . Członkowie założyciele zobowiązani są do zawiadomienia o skorzystaniu z tego prawa Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,  wszystkich członków zarządu oraz umieszczają w zaproszeniu informację o przyczynach zwołania Nadzwyczajnego Zebrania w takim trybie.
 • W przypadku braku Zarządu,  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje niezwłocznie Nadzwyczajne Zebranie członków stowarzyszenia w celu wyłonienia Zarządu.

Do czasu wyłonienia nowego Zarządu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pełni obowiązki Prezesa Zarządu.

 • Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 • Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
  • określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
  • uchwalenie Statutu i jego zmian;
  • uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia;
  • wybór i odwołanie prezesa, członków zarządu, komisji rewizyjnej;
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
  • udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
  • rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu;
  • podejmowanie uchwał o przynależności do innych stowarzyszeń;
  • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
  • uchwalanie wysokości składek członkowskich;
  • uchylanie uchwał wybieralnych władz Stowarzyszenia niezgodnych ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania;
  • podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady;
  • podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
  • nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.

§20
Zarząd Stowarzyszenia

 • Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem, uchwałami Walnego Zebrania, regulaminem Stowarzyszenia, regulaminem Zarządu, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
 • Zarząd składa się  z Prezesa  i  3-  6 członków Zarządu. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd może ze swego grona wybrać Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 • Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej  ½ ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 • Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Walne Zebranie.
 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.
 • Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu.  
 • W okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przejmuje Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.
 • Do zakresu działania Zarządu należy:
  • realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania,
  • kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
  • określanie szczegółowych kierunków działania,
  • uchwalanie budżetu i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
  • wykonywanie budżetu i preliminarzy,
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  • powoływanie komisji, zespołów i określanie ich zadań,
  • zwoływanie Walnego Zebrania,
  • organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
  • podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
  • prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
  • wnioskowanie o nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
  • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
  • ustalanie wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia,

§21
Komisja Rewizyjna

 • Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 osób.
 • Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo:
  • uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,
  • wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 • Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
 • Komisja Rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków  Stowarzyszenia w zakresie:
 • Naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze Statutu i Uchwał Władz stowarzyszenia,
 • Sporów powstałych na tle praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia.
 • Komisja Rewizyjna może orzec karę upomnienia.
 • Od orzeczenia Komisji Rewizyjnej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty dostarczenia odpisu orzeczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu.
 • Komisja Rewizyjna ma obowiązek m.in.:
  • kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  • przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
  • składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
  • składania wniosków na Walnym Zebraniu o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa
§22

 • Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 • Źródłami majątku są:
  • składki członkowskie członków zwyczajnych,
  • dotacje, darowizny, spadki i zapisy oraz środki pochodzące z ofiarności prywatnej,
  • wpływy z działalności statutowej,
  • dochody z majątku Stowarzyszenia,
  • dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,
  • dotacje i kontrakty państwowe.
 • Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 • Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazywane na konto.
 • Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansowa oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prezes, lub z jego upoważnienia wiceprezes, mogą bez uprzedniej uchwały prowadzić jednoosobowo sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Stowarzyszenia oraz reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz. Do prowadzenia spraw przekraczających zwykły zarząd potrzebna jest uchwała Zarządu.
 • Oświadczenie woli w imieniu stowarzyszenia składa łącznie dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.
 • Oświadczenia woli w sprawach majątkowych powinny być składane na piśmie.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§23
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 • Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania w pierwszym terminie podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania . Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad.
 • Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu należy załączyć projekt planowanych uchwał.
 • Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 • W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z roku 1989 r. nr 20 poz.104 z późn. zmianami).

Statut niniejszy uchwalono na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia w dniu 26.08.2007 w Szczecinie

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Partnerzy

Grafika sklepów internetowych

Wygenerowano w sekund: 0.01 3,170,633 Unikalnych wizyt